တုုိင္းရင္းသားေတြ ေျပာေနတဲ့ Federal Constitution မူၾကမ္းထြက္ၿပီ။

တုုိင္းရင္းသားေတြက ဖက္ဒရယ္ ဒီမုုိကေရစီမူ အတြက္ အခ်ိန္ယူၿပီး စဥ္းစားခဲ့တယ္။ ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္။ တကယ္တမ္း တုုိင္းရင္းသားေတြ ေျပာဆုုိေနတဲ့ ဖက္ဒရယ္မူ ေအာင္ျမင္သြားရင္ ျမန္မာျပည္ရွိ ဗမာတုုိင္းရင္းသား အပါအ၀င္ နုုိင္ငံသား အားလုုံးက ေကာင္းစားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
လူမ်ားစုု ျဖစ္တဲ့ ဗမာလူထုုၾကားမွာ ဖက္ဒရယ္ဒီမုုိကေရစီ ဆုုိတာ သူတုုိ႔ မဆုုိင္သလုုိ ေနၿပီး တုုိင္းရင္းသားေတြ ေဆြးေႏြးေနတဲ့ အခ်က္ေတြကုုိ ေ၀ဖန္တာေလာက္နဲ႔ပဲ အခ်ိန္ကုုန္ေနၾကတယ္။
တကယ္ေတာ့ အာဏာရွင္ (လက္နက္နုုိင္ငံေရး) ခ်ဳပ္ၿငိမ္းဖုုိ႔အတြက္ ဖက္ဒရယ္မူ ဟာ ျမန္မာနုုိင္ငံသား အားလုုံးရဲ႕ ဘုုံအက်ဳိးတူ ျဖစ္တယ္ ဆုုိတာ သတိခ်ပ္သင့္ပါတယ္။
ဖက္ဒရယ္မူ ကိုု လက္ခံတယ္။ ဖက္ဒရယ္ လုုပ္မယ္ ေျပာေနတဲ့ NLD ပါတီႀကီးေတာင္ ဖက္ဒရယ္မူအေၾကာင္း လက္ေတြ႕ ေဆြးေႏြးတာေတြ၊ ေဟာေျပာတာေတြ မရွိေသးတာကုုိေတာ့ အားလုုံး သိမွာပါ။
တုုိင္းရင္းသားေတြက ဘာေတာင္းဆုုိေနလဲ မသိဘူး ဆုုိၿပီး ေျပာေျပာေနတဲ့ လူမ်ားအတြက္ မုုိင္ဂ်ာယန္ အစည္းအေ၀းမွာ တင္ျပတဲ့ ဖက္ဒရယ္မူၾကမ္းဟာ တုုိင္းရင္းသားေတြ ေတာင္းဆုုိေနတဲ့ မူပဲ။
ဒီေတာ့ ဗမာေတြ ႀကိဳက္တဲ့ ဖက္ဒရယ္မူ ရွိၿပီလား.. ေဆြးေႏြးရေအာင္ေလ။
ဖက္ဒရယ္မူၾကမ္း ဖတ္ခ်င္တဲ့ သူမ်ား အတြက္ ေအာက္ပါ လင့္တြင္ ဖြင့္ဖတ္နုုိင္သည္။

The-constitution-of-the-federal-republic-of-the-union-of-burma-second-draft

Posted in News (Shiga) | Leave a comment

Continues to clash 3 days between KIA and Burma Army

Armed clashes several times between Kachin Independence Army and Burma Army in northern Shan State and southern Kachin State since 23-25 May.

Burma Army’s LID 99 and KIA’s 6th brigade clashes near China border and a Kachin village, called Man Ping village, has been burned down by Burma Army. Alternatively ocurring ambushed, armed clash, reinforced in three days.

Likewise, Burma Army LIB 237 and KIA’s 27th battalion have engaged near Mansi township, KIA’s 3rd Brigade controlled area since a week ago.

Burma Army has launched heavy offensive tactic against non-NCA (Nationwide Ceasefire Agreement) signatories armed groups since 2015 November.

Posted in News (Shiga) | Leave a comment

သူပုုန္ နဲ႔ ေသာင္းက်န္းသူ အဓိပၺါယ္ဖြင့္ဆုုိခ်က္

သူပုုန္ (Rebel) ဆုုိတာ နုုိင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္ တခုုခုုအတြက္ အာဏာရ အစုုိးရ ကုုိ ေတာ္လွန္ ပုုန္ကန္တဲ့ လက္နက္ကုုိင္ အဖဲြ႕ အစည္းကုုိ ေခၚတာပါ။
တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုုိင္ ေတာ္လွန္ေရး တပ္မ်ား ကုုိ သူပုုန္ လုုိ႔ သမုုတ္ရင္ တုုိင္းရင္းသား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ကုုိယ့္အမ်ဳိးထိေတာ့ မခံမရပ္နုုိင္ ျဖစ္ၾကတာ ေတြ႕ ရပါတယ္။ က်ေနာ္ က အစ ေပါ့။
တကယ္ေတာ့… ဗမာစကားအရ သူပုုန္ ဆုုိလဲ မွန္တာ ပါပဲ။
ဒါေပမယ့္… အခုု ျမန္မာျပည္မွာ ျဖစ္ေနတာက ေျပာင္းျပန္… သူပုုန္ ဆုုိသူေတြ တုုိက္ေနတာ NLD အစုုိးရ ကုုိ မဟုုတ္ဘူးဗ်။
Continue reading

Posted in News (Shiga) | Leave a comment

Decentralization နဲ႔ Federalism ကြဲျပားခ်က္

Decentralization is an administrative system, Federalism is a political concept.
Decentralization ဆုုိတဲ့ ဗဟုုိခ်ဳပ္ကုုိင္မႈ စနစ္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ဆုုိတဲ့ ေ၀ါဟာရ ကုုိ ျမန္မာ့နုုိင္ငံေရး ေလာကမွာ အခုုတေလာ ပုုိမုုိ ၾကားလာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Federalism ဆုုိတာကေတာ့ အရင္ကတည္းက ၾကားဖူးေနက်ပါ။
ဘာကြာသလဲ ေပါ့။
Decentralization မွာ လုုပ္ပုုိင္ခြင့္ ခဲြေ၀ျခင္းသာျဖစ္ၿပီး၊ အာဏာခဲြေ၀ျခင္း မဟုတ္ပါ။
(တစ္ဦး တစ္ေယာက္ပုုိင္ ကုုမၺဏီမွာ သူေဌး တစ္ေယာက္က ကုုိယ္စားလွယ္မ်ားကုုိ လုုပ္ပုုိင္ခြင့္ ေပးထားသလုုိမ်ဳိး)
Federalism မွာ အာဏာခဲြေ၀ ျခင္းဟာ အဓိက ျဖစ္သည္။
(သူေဌး ေတြ အားလုုံး စုုေပါင္း အလုုပ္လုုပ္နဲ႔ စုုေပါင္း ကုုမၺဏီပုုံစံ)

Continue reading

Posted in News (Shiga) | Leave a comment

Christmas ngu ai gaw Rawt Malan ni a shangai nhtoi re

Hkristmas ngu ai gaw Hkristu shangai wa ai nhtoi hpe tsun ai lam anhte yawng chye ga ai.

Raitim, Hkristu a lam hpe chye ai ni gaw nau n law nga ai.

Teng sha myit yu ai shaloi, Madu Yesu shangai wa ai lam gaw, n hkru ai Mungkan hpe ninghtoi jahtoi ya na matu rai nga ai. Lachyum gaw Reform galaw kau na matu rai nga ai. Reform ngu ai gaw Rawt Malan bungli langai mung rai nga ai.

Rawt Malan ngu ai shaloi, anhte law malawng chye na ai gaw Gasat Hkat ai (Fighting) hku sha chye na ga ai. Raitim, gasat hkat ai ngu ai a lachyum hpe sung sung myit yu ai shaloi n bung ai hpan law law nga ai hpe mu lu nga ai. Gasat ai ngu ai hta Idea hte seng nna gasat ai lam, ningmu gasat ai lam, makam htunghking hte seng nna gasat ai lam ni a majaw, n-gup aga hte dangrang hkat ai kaw nna sinat hte gasat hkat ai du hkra Mungkan labau hta law law nga yu sai. Continue reading

Posted in News (Shiga) | 1 Comment

Hkum Hkrit Myit

(Sweet December Mungga)

“Dai majaw lamu kasa gaw, Hkum hkrit myit; yu mu, masha nlang a matu nachying kabu gara mai ai shi ga, ngai nanhte kaw gun sa ring ngai;” (Luka 2:10)

Chyoipra ai Chyum laika hta Kabu Gara Shiga laika (Mahte, Marku, Luka, Yawhan) hta ‘hkum hkrit myit’ nga ai ga si 18 lang rawng nga ai. Continue reading

Posted in News (Shiga) | Leave a comment

ေတာ္လွန္ေရး ဆုိတာ အျမင္ပြင့္ျခင္းပါ။

ဒီေန႔က်ေနာ္တုိ႔ အသက္ရွင္ေနတဲ့ လူ႕ကမာၻဟာ ေတာ္လွန္ေရးအဆင့္ဆင့္ ေနာက္ခံ သမုိင္းေၾကာင္းေတြ နဲ႔ ေခတ္အဆင့္ဆင့္ေျပာင္းလဲလာၿပီး၊ အခုလို အုိင္တီ ေခတ္ကုိ ေရာက္လာတာပါ။
ကမာၻ႕ေတာ္လွန္ေရး သမုိင္းမ်ားကုိ ေလ့လာလုိက္တဲ့ အခါမွာ ေတာ္လွန္ေရးပုံစံ အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိခဲ့ပါတယ္။ မေရမတြက္ႏုိင္တဲ့ ေတာ္လွန္ေရးသမုိင္းမ်ားထဲမွ အထင္ကရ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္စဥ္ အနည္းငယ္ကုိ ေဖၚျပရမယ္ ဆုိရင္…. ဘီစီ ေခတ္က စရမွာပါ။ Continue reading
Posted in News (Shiga) | Leave a comment

လႊတ္ေတာ္နွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဆိုင္ရာ တရားရံုး ထိပ္တိုက္ ျပသနာ အေပၚ သံုးသပ္ခ်က္

(၁) ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္နွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တို ့က ဖြဲ႕စည္းေပးလိုက္သည့္ ေကာ္မတီ နွင့္ ေကာ္မရွင္မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားျဖင့္သာ ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းပါက ၂၀၀၈ ခုနွစ္ အေျခခံဥပေဒအရပင္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ သတ္မွတ္ရမည္ျဖစ္သည္။  သို႕ရာတြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ မဟုတ္သူမ်ားပါ ပါ၀င္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ေကာ္မတီ နွင့္ ေကာ္မရွင္မ်ားျဖစ္လွ်င္မူ ယင္းတို႕ကို ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ မသတ္မွတ္နိုင္ဟု ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ တရားရံုးက ဆံုးျဖတ္ ခဲ့ပါက ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို လက္ခံရမည္သာ ျဖစ္သည္။ Continue reading

Posted in News (Shiga) | Leave a comment

ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ စနစ္မွာ Sanction မရွိေတာ့တဲ့ ကာလ ဘာေတြျဖစ္လာႏုိင္သလဲ?

ႏုိင္ငံေရး သုေတသီ မ်ား သုေတသန လုပ္ထားေသာ စာတမ္းမ်ားအရ ဥပေဒ စုိးမုိးေရး ႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး၏ အထိေရာက္ဆုံး ႏုိင္ငံေရး လမ္းစဥ္မွာ ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ စနစ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရး (Decentralization) ပင္ျဖစ္သည္။ ဆုိတာပါပဲ။

ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ စနစ္ ဆုိသည္မွာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒလုိ အထက္မွ ေအာက္ကုိ အာဏာပုိင္အဆင့္ဆင့္ ခန္႔ထားႏုိင္ေသာ စနစ္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ ဆုိရေသာ္၊ တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား ႏွင့္ ၀န္ႀကီးမ်ားကုိ သမၼတက တုိက္ရိုက္ သူ႔စိတ္ႀကိဳက္လူ ကုိ ေရြးခ်ယ္ပုိင္ခြင့္ ျပဳထားျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။

ဗဟုိခ်ဳပ္ကုိင္မႈ စနစ္ ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေသာ နည္း စနစ္ သာဓကမွာ ေအာက္ေျခ (ၿမိဳ႕နယ္မွဴးအဆင့္) မွ အစ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား တုိက္ရုိက္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားၿပီး အထက္ကုိ အဆင့္ဆင့္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမာက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဒီထက္ပုိအဆင့္ျမင့္တာကေတာ့ ဖယ္ဒရယ္မူျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းအလုိက္ ကိုယ္ပုိင္ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခြင့္ျဖစ္သည္။ Continue reading

Posted in News (Shiga) | Leave a comment

လူမ်ိဳးျခား၊ ဘာသာျခားႏွင့္လက္ထပ္သည္ ့ ဗုဒၶဘာသာ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ တ၇ား ဥပေဒက ေပးအပ္ထားေသာ အခြင့္အေရးမ်ား

(Anhte Jinghpaw La ni Buddha Num la yang sadi ra ai Upadi langai re. Majoi mi pyaw daw kadaw nna gan la ai ngu yang nta na sutgan yawng lawm mat ai baw rai nga ai. Bai nna, tara upadi hta anhte kaga Buddha makam n re ai Num ni a matu mung maren shalawm ya na matu Lutdaw lung taw ai amat ni hpe tsun shangun ra ai.)

ျမန္မာတို႔သည္ ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ ကိုယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္းျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္လာခဲ့သည္။ တရားစီရင္ ရာတြင္လည္း ရာဇသတ္၊ ဓမၼသတ္၊ ျဖတ္ထံုးတို႔ျဖင့္ မႈခင္းမ်ားကို စစ္ေဆးလာခဲ့သည္။ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္တို႔ လက္ေအာက္သို႔က်ေရာက္ခဲ့သည့္အခ်ိန္တြင္မူကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕တို႔သြတ္သြင္းလာသည့္ ျပဌာန္းဥပေဒမ်ားျဖင့္ အမႈမ်ား စီရင္ဆံုးျဖတ္ၾကသည္။

ျပစ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒ၊ ျပစ္မႈဆိုင္ရာက်င့္ထံုးဥပေဒ၊ တရားမက်င့္ထံုးဥပေဒ၊ အေမြခံ အက္ဥပေဒ တို႔မွာ ၄င္းတို႔အိႏၵိယႏိုင္ငံမွတဆင့္ ယူေဆာင္လာသည့္ဥပေဒမ်ားျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာလူမ်ဳိးတို႔၏ အေမြဆက္ခံေရး၊ လင္မယားကြာရွင္းေရးတို႔တြင္မူ ေရွးဓမၼသတ္မ်ားျဖင့္သာ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာအမႈမ်ားတြင္သာ ဓမၼသတ္မသဲကြဲသည္မ်ားကို ထိုေခတ္က အျမင့္ဆံုးတရားရုံးျဖစ္သည့္ ပရီဗီြေကာင္စီက ဆံုးျဖတ္၍ လမ္းညႊန္သဖြယ္ ျပဌာန္းေပးခဲ့သည္။ Continue reading

Posted in News (Shiga) | Leave a comment