တုုိင္းရင္းသားေတြ ေျပာေနတဲ့ Federal Constitution မူၾကမ္းထြက္ၿပီ။

တုုိင္းရင္းသားေတြက ဖက္ဒရယ္ ဒီမုုိကေရစီမူ အတြက္ အခ်ိန္ယူၿပီး စဥ္းစားခဲ့တယ္။ ေဆြးေႏြးခဲ့တယ္။ တကယ္တမ္း တုုိင္းရင္းသားေတြ ေျပာဆုုိေနတဲ့ ဖက္ဒရယ္မူ ေအာင္ျမင္သြားရင္ ျမန္မာျပည္ရွိ ဗမာတုုိင္းရင္းသား အပါအ၀င္ နုုိင္ငံသား အားလုုံးက ေကာင္းစားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
လူမ်ားစုု ျဖစ္တဲ့ ဗမာလူထုုၾကားမွာ ဖက္ဒရယ္ဒီမုုိကေရစီ ဆုုိတာ သူတုုိ႔ မဆုုိင္သလုုိ ေနၿပီး တုုိင္းရင္းသားေတြ ေဆြးေႏြးေနတဲ့ အခ်က္ေတြကုုိ ေ၀ဖန္တာေလာက္နဲ႔ပဲ အခ်ိန္ကုုန္ေနၾကတယ္။
တကယ္ေတာ့ အာဏာရွင္ (လက္နက္နုုိင္ငံေရး) ခ်ဳပ္ၿငိမ္းဖုုိ႔အတြက္ ဖက္ဒရယ္မူ ဟာ ျမန္မာနုုိင္ငံသား အားလုုံးရဲ႕ ဘုုံအက်ဳိးတူ ျဖစ္တယ္ ဆုုိတာ သတိခ်ပ္သင့္ပါတယ္။
ဖက္ဒရယ္မူ ကိုု လက္ခံတယ္။ ဖက္ဒရယ္ လုုပ္မယ္ ေျပာေနတဲ့ NLD ပါတီႀကီးေတာင္ ဖက္ဒရယ္မူအေၾကာင္း လက္ေတြ႕ ေဆြးေႏြးတာေတြ၊ ေဟာေျပာတာေတြ မရွိေသးတာကုုိေတာ့ အားလုုံး သိမွာပါ။
တုုိင္းရင္းသားေတြက ဘာေတာင္းဆုုိေနလဲ မသိဘူး ဆုုိၿပီး ေျပာေျပာေနတဲ့ လူမ်ားအတြက္ မုုိင္ဂ်ာယန္ အစည္းအေ၀းမွာ တင္ျပတဲ့ ဖက္ဒရယ္မူၾကမ္းဟာ တုုိင္းရင္းသားေတြ ေတာင္းဆုုိေနတဲ့ မူပဲ။
ဒီေတာ့ ဗမာေတြ ႀကိဳက္တဲ့ ဖက္ဒရယ္မူ ရွိၿပီလား.. ေဆြးေႏြးရေအာင္ေလ။
ဖက္ဒရယ္မူၾကမ္း ဖတ္ခ်င္တဲ့ သူမ်ား အတြက္ ေအာက္ပါ လင့္တြင္ ဖြင့္ဖတ္နုုိင္သည္။

The-constitution-of-the-federal-republic-of-the-union-of-burma-second-draft

About Local Reporter

Ngai sawk tam lu ai shiga hte laika ngau ni hpe tam mara da nna, myit lawm ai hpu nau ni hpe garan kachyan mayu ai lam re. Shiga ni hpe shagun mayu yang lawu na email kaw shagun ya marit. bugashihtawn@gmail.com.
This entry was posted in News (Shiga). Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s